Olympiáda slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda slovenského jazyka a literatúry

Školské kolo

Aj v tomto školskom roku sa na našej škole uskutočnila Olympiáda slovenského jazyka a literatúry, ktorá pozostávala z troch častí, t. j. test, transformácia textu a rečnícky prejav. Do prvej časti uskutočnenej 13. októbra 2022 sa zapojilo 19 žiakov 8. a 9. ročníkov. Druhá a tretia časť bola realizovaná 19. októbra 2022 pod vedením trojčlennej komisie, t. j. pani zástupkyne Mgr. Márie Barnovej, vedúcej predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry Mgr. Márie Haluzovej a vyučujúcej slovenského jazyka a literatúry PaedDr. Veroniky Chovancovej.

Všetci zúčastnení žiaci 8. a 9. ročníkov boli skvelí, dosiahli bravúrny výkon v písomnej časti i v kultivovanom ústnom či písomnom prejave.

Z 19 zúčastnených žiakov bolo 8 úspešných riešiteľov, pričom 

1. miesto získal Tomáš Ondrčka z IX.B triedy

2. miesto získala Laura Ihradská z IX.A triedy

3. miesto získala Lea Majlingová z IX.C triedy.

Ďakujeme všetkým účastníkom súťaže a Tomášovi držíme palce v okresnom kole Olympiády!

54321
(0 votes. Average 0 of 5)