PLÁN VYCHÁDZOK, EXKURZIÍ, VÝLETOV, SÚSTREDENÍ A INÝCH AKTIVÍT

PLÁN VYCHÁDZOK, EXKURZIÍ, VÝLETOV, SÚSTREDENÍ A INÝCH AKTIVÍT

NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

SEPTEMBER 2018

 • Účelové cvičenie „Ochrana života a zdravia“ pre žiakov 2. stupňa
 • Výchovný koncert pre žiakov 1. stupňa – Šikana, kyberšikana
 • Jesenný zber papiera
 • Exkurzie 1. stupňa (Planetárium, vlastivedné múzeum, vodný mlyn, hrad, jaskyňa…)
 • Matematický Maksík, Maks
 • Dopravná prevencia (beseda)
 • Prvá pomoc (beseda)
 • Deň seniorov
 • Matematická olympiáda
 • Projektový rok: Rok úcty k starším
 • STROJ NA JEDNOTKY

OKTÓBER 2018

 • Začiatok celoročnej krúžkovej činnosti
 • Svetový deň zvierat
 • Súťaže športového charakteru – jesenný športový deň
 • Jesenné zábavno – súťažné popoludnie v ŠKD
 • Kurz korčuľovanie
 • Prevencia – spolupráca s CPPPaP
 • Svetový deň výživy – výtvarné aktivity, príprava rôznych šalátov
 • Noc v knižnici
 • Deň jablka, Deň pôvodných odrôd jabĺk
 • Návšteva SND – divadelné predstavenie

NOVEMBER 2018

 • Matboj – matematická súťaž
 • Šarkaniáda v ŠKD
 • Spolupráca s MŠ – otvorené hodiny pre deti predškolského veku
 • Komparo pre žiakov 9. ročníka
 • Monitor pre žiakov 5. ročníka
 • Jesenné tvorivé dielne v ŠKD
 • Deň počítačovej bezpečnosti – prezentácie
 • Deň pozdravov – súťaž IKT
 • IBOBOR – súťaž IKT
 • Zber gaštanov
 • Šaliansky Maťko – školské kolo

DECEMBER 2018

 • Vianočný bazár
 • Vianočná diskotéka v ŠKD
 • Matematická Pytagoriáda
 • Oslava príchodu Mikuláša
 • Vianočné tvorivé dielne na 1. stupni
 • Vedomostná súťaž – Všetkovedko
 • Ypsilon – súťaž v SJL
 • Vianočné besiedky a vystúpenia v MŠ
 • Vianočné športové turnaje vo vybíjanej, futbale, floorballe, atletike
 • Olympiáda SJL
 • Kultúrny program na triedne rodičovské stretnutia

JANUÁR 2019

 • Olympiáda cudzích jazykov
 • Šaliansky Maťko – výber povestí na súťaž v prednese povestí
 • Lyžiarsky výcvik pre žiakov 2. stupňa
 • Vesmír očami detí – výtvarná súťaž
 • Medzinárodný deň bez  internetu – zábavné aktivity
 • Matematická olympiáda
 • Olympiáda v ANJ
 • ENVIROTÁZNIKY
54321
(0 votes. Average 0 of 5)