Detský ombudsman

Kto je detský Ombudsman?

Filip Pečenka
– to je ten žiak,  ktorý koná v záujme iných, pre dobro tých druhých.

V čom pomáha detský ombudsman?

Chráni základné práva a slobody (nájdeš ich v Ústave SR a v Dohovore o právach dieťaťa). Medzi deťmi je tým, ktorý dokáže hovoriť otvorene s p. riaditeľkou a učiteľmi o problémoch medzi deťmi, ktorý dokáže predostrieť požiadavky a potreby ostatných detí, vidieť skryté šikany a včas napomôcť ich riešeniu.

Poznáš Dohovor o právach dieťaťa?

Bol prijatý v roku 1989 a podpísalo ho najviac štátov. Za dieťa sa v ňom považuje každá ľudská bytosť mladšia ako 18 rokov (pokiaľ podľa právneho poriadku štátu, ktorý sa vzťahuje na dieťa, nie je dospelosť dosiahnutá skôr. V Slovenskej republike sa staneš plnoletým dovŕšením „18-ky“. Skôr len uzavretím manželstva. Súd ti môže výnimočne povoliť uzavretie manželstvo po „16-ke“).