Špeciálny pedagóg

Školský Podporný tím

PaedDr. Eva Selnekovičová
eva.selnekovicova@zsmedzilaba.eu

Kontakt: 0910 749 266

Konzultácie: Utorok: 7:00 – 08:00
                     Štvrtok: 13:30 – 15:00 

Mgr. Stela Nemčíková
stela.nemcikova@zsmedzilaba.eu

Kontakt: 0910 749 266

Konzultácie: Pondelok: 13:30 – 16:00                     

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

Školský podporný tím predstavuje tím odborníkov (školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, výchovný poradca, asistenti), ktorí sú prítomní priamo v škole a aktívne sa podieľajú na tvorbe inkluzívnej kultúry školy, pracujú nielen so žiakmi, ale aj s pedagogickými zamestnancami školy, zákonnými zástupcami žiakov a nastavujú systematické procesy v rámci podpory a poradenstva. Zabezpečuje žiakom našej školy psychologickú a špeciálno-pedagogickú podporu. Spolu s pedagógmi sa starajú o bezpečné prostredie školy, zlepšovanie vzťahov a sociálnej klímy v triedach, o rozvoj emocionálnej inteligencie, sociálnych kompetencií a zručností žiakov.

S deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podporný tím pracuje v súlade s metodickými pokynmi MŠ pre žiakov so ŠVVP v bežných základných školách. Zohľadňuje ich obmedzenia a poskytuje im možnosti kompenzácie. Taktiež členovia podporného tímu umožňujú žiakom so ŠVVP zažiť úspech, podporu, pozitívne ich motivujú a posilňujú ich sebadôveru. Žiaci so ŠVVP sú hodnotení v súlade s metodickými pokynmi MŠ na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so ŠVVP, v hodnotení sú teda zohľadnené ich znevýhodnenia.

Školský špeciálny pedagóg

Poskytuje odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom s vývinovými poruchami učenia, narušenou komunikačnou schopnosťou, zrakovým postihnutím, sluchovým postihnutím, mentálnym postihnutím a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch aktivity a pozornosti.

Venuje sa činnostiam:

 • orientačná diagnostická činnosť,
 • odborná pomoc a špeciálnopedagogické poradenstvo žiakom, ich zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom,
 • reedukácia žiakov s ťažkosťami v učení, individuálna práca so žiakmi,
 • príprava IVP a jeho aplikácia v praxi,
 • spolupodieľanie sa na adaptácii žiakov na školské prostredie.

Náplň práce špeciálneho pedagóga

  • špeciálno-pedagogická podpora a intervencie, stimulačné tréningy zamerané na rozvoj kognitívnych funkcií, edukácia, reedukácia, korekcia;
  • v spolupráci s triednym učiteľom a  inými učiteľmi pomoc pri vypracovaní a optimálnom nastavení individuálneho vzdelávacieho programu (IVP) pre žiakov so ŠVVP;
  • priama práca v triede, prípadne individuálne mimo triedy, so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) – špecifické poruchy učenia, ADHD, pervazívne vývinové poruchy, poruchy správania, nadanie a pod.
   špeciálno-pedagogické poradenstvo a spolupráca s rodičmi, učiteľmi, vychovávateľmi, asistentmi učiteľa, vedením školy, odbornými zamestnancami CPP, Odborom sociálnych vecí ÚPSVaR a pod.;
  • depistáž žiakov v oblasti oslabenia kognitívnych schopností či porúch správania;
  • orientačné diagnostické vyšetrenie zamerané na odhalenie konkrétnych potrieb žiakov, nastavenie stimulačného tréningu a pod.;
  • aktivity rôzneho charakteru zamerané na podporu a optimálny rozvoj žiakov so ŠVVP, príp. žiakov v ohrození a v riziku. 

Obsah stimulácie počas intervencie so žiakmi je nastavený podľa odporúčaní z CPP.

 • Rozvoj čiastkových funkcií (pamäť, pozornosť, zrakové a sluchové oslabenia, serialita, intermodalita atď.).
 • Rozvoj čitateľských zručností, techniky čítania a porozumenia v čítaní.
 • Rozvoj číselných predstáv, práca s matematickými operáciami, vzťahy medzi nimi, slovné úlohy, orientácia v priestore v rovine.
 • Rozvoj jemnej motoriky, grafomotoriky, písania.
 • Rozvoj slovnej zásoby a komunikačných zručností.

Škola spolupracuje

s Centrom poradenstva a prevencie Bratislava II, Nevädzová 7, 821 01 Bratislava

telefón: 02/43632588

Školský psychológ

Vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového psychologického poradenstva, prevencie a intervencie k deťom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v škole. Vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom školy. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

Venuje sa činnostiam:

 • orientačná psychologická diagnostika,
 • individuálne psychologické poradenstvo žiakom a ich zákonným zástupcom,
 • spolupodieľanie sa na realizácii preventívnych aktivít v škole,
 • spolupráca pri optimalizácii a podpore pozitívnej klímy triedy,
 • spolupodieľanie sa na adaptácii žiakov na školské prostredie,
 • psychologické poradenstvo a konzultácie s pedagogickými zamestnancami školy,
 • rozvoj sociálnych kompetencií a zručností žiakov.

Školská psychologička: Mgr. Lenka Pindrochová

Kontakt: lenka.pindrochova@zsmedzilaba.eu  
Konzultácie sú možné po dohode prostredníctvom mailu/edupage.

Výchovný poradca

V prípade potreby sprostredkuje žiakom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Pomáha triednym učiteľom, pedagogickým asistentom aj členom ŠPT pri riešení výchovných ťažkostí, zúčastňuje sa na konzíliách, stretnutiach so zákonnými zástupcami a pod.

Výchovná poradkyňa: Mgr. Katarína Konečná
katarina.konecna@zsmedzilaba.eu 
Kontakt: 0910 748 736 
Konzultácie sú možné po dohode prostredníctvom mailu/edupage.

Pedagogickí asistenti

Je priamym nástrojom vyrovnávania rozdielov v triede, kde podľa požiadaviek učiteľa a v spolupráci s ostatnými členmi školského podporného tímu vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha žiakom pri prekonávaní rôznorodých bariér. Je podporou pre všetkých žiakov, ktorí to v danom momente vyžadujú. Pracuje so žiakmi individuálne a skupinovo.

Zuzana Kiššová zuzana.kissova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Renáta Jurčíková renata.jurcikova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Peter Mitošinka peter.mitosinka@zsmedzilaba.eu
Ing. Barbora Kováčová barbora.kovacova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Dana Cibulková dana.cibulkova@zsmedzilaba.eu
Monika Slančíková monika.slancikova@zsmedzilaba.eu
Ing. Katarína Dzurjaninová katarina.dzurjaninova@zsmedzilaba.eu