Špeciálny pedagóg

Školský Špeciálny pedagóg

PaedDr. Eva Selnekovičová
eva.selnekovicova@zsmedzilaba.eu

Kontakt: 0910 749 266

Konzultácie: Utorok: 7:00 – 08:00
                     Štvrtok: 13:30 – 15:00 

Dve špeciálne pedagogičky

Milí žiaci a rodičia, asi vám už nemusíme predstavovať dve dámy PaedDr. Evu Selnekovičovú, našu školskú špeciálnu pedagogičku a Mgr. Máriu Jurákovú z CPPPaP na Nevädzovej ulici číslo 7. Radi sa s vami stretnú, poradia a pomôžu s problémami v učení. Eva Selnekovičová vás privíta vo svojej zmenenej kancelárii. 

Školský podporný tím

Naša škola disponuje v tomto školskom roku 2021/2022 “Školským podporným tímom”. Školský podporný tím tvorí školská špeciálna pedagogička a pedagogickí asistenti. Tento tím spolupracuje s externými členmi poradenského centra CPPaP, Nevädzova 7, Bratislava 2 a tiež s triednymi učiteľmi, rodičmi a žiakmi.

Z plánu práce školského špeciálneho pedagóga

  • odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, s vývinovými poruchami učenia a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania,
  • špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie so zákonným zástupcom žiaka a s pedagogickým zamestnancom školy,
  • príprava IVVP pre žiakov so ŠVVP v spolupráci s učiteľmi a jeho aplikácia v praxi,
  • reedukácia žiakov s problémami v učení (bez integrácie).

Pedagogickí asistenti

  • pracujú v tých triedach školy, ktoré navštevuje žiak so ŠVVP, pracujú podľa požiadaviek učiteľov,
  • podieľajú sa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu najmä utváraním rovnosti príležitosti vo výchove a vzdelávaní.
Mgr. Michal Jesenskýmichal.jesensky@zsmedzilaba.eu
Mgr. Renáta Jurčíkovárenata.jurcikova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Peter Mitošinkapeter.mitosinka@zsmedzilaba.eu