Špeciálny pedagóg

Školský Špeciálny pedagóg

PaedDr. Eva Selnekovičová
eva.selnekovicova@zsmedzilaba.eu

Kontakt: 0910 749 266

Konzultácie: Utorok: 7:00 – 08:00
                     Štvrtok: 13:30 – 15:00 

 

Mgr. Stela Nemčíková
stela.nemcikova@zsmedzilaba.eu

Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg pravidelne realizuje individuálne aj skupinové intervencie s integrovanými žiakmi, alebo žiakmi bez integrácie, ktorí majú odporúčania z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a  prevencie (CPPPaP), alebo Centra špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP).  Pracuje s deťmi ktoré potrebujú špecifickú pomoc v učení, individuálne pomôcky, alebo špecifickú podporu v určitých situáciách. Odhaľuje potenciál každého dieťaťa, akceptuje jeho osobnostné predpoklady a volí také stratégie vyučovania, ktoré budú tento potenciál maximálne využívať.

Náplň práce špeciálneho pedagóga

  • špeciálno-pedagogická podpora a intervencie, stimulačné tréningy zamerané na rozvoj kognitívnych funkcií, edukácia, reedukácia, korekcia;
  • v spolupráci s triednym učiteľom a  inými učiteľmi pomoc pri vypracovaní a optimálnom nastavení individuálneho vzdelávacieho programu (IVP) pre žiakov so ŠVVP;
  • priama práca v triede, prípadne individuálne mimo triedy, so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) – špecifické poruchy učenia, ADHD, pervazívne vývinové poruchy, poruchy správania, nadanie a pod.
   špeciálno-pedagogické poradenstvo a spolupráca s rodičmi, učiteľmi, vychovávateľmi, asistentmi učiteľa, vedením školy, odbornými zamestnancami CPPPaP, CŠPP, Odborom sociálnych vecí ÚPSVaR a pod.;
  • depistáž žiakov v oblasti oslabenia kognitívnych schopností či porúch správania;
  • orientačné diagnostické vyšetrenie zamerané na odhalenie konkrétnych potrieb žiakov, nastavenie stimulačného tréningu a pod.;
  • aktivity rôzneho charakteru zamerané na podporu a optimálny rozvoj žiakov so ŠVVP, príp. žiakov v ohrození a v riziku. 

Obsah stimulácie počas intervencie so žiakmi je nastavený podľa odporúčaní z CPPPaP alebo CŠPP:

 • Rozvoj čiastkových funkcií (pamäť, pozornosť, zrakové a sluchové oslabenia, serialita, intermodalita atď.).
 • Rozvoj čitateľských zručností, techniky čítania a porozumenia v čítaní.
 • Rozvoj číselných predstáv, práca s matematickými operáciami, vzťahy medzi nimi, slovné úlohy, orientácia v priestore v rovine.
 • Rozvoj jemnej motoriky, grafomotoriky, písania.
 • Rozvoj slovnej zásoby a komunikačných zručností.

 

Škola spolupracuje

s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava II, Nevädzová 7, 821 01 Bratislava

telefón: 02/43632588

Pedagogickí asistenti

 • pracujú v tých triedach školy, ktoré navštevuje žiak so ŠVVP, pracujú podľa požiadaviek učiteľov,
 • podieľajú sa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu najmä utváraním rovnosti príležitosti vo výchove a vzdelávaní.
Zuzana Kiššová zuzana.kissova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Renáta Jurčíková renata.jurcikova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Peter Mitošinka peter.mitosinka@zsmedzilaba.eu
Ing. Barbora Kováčová barbora.kovacova@zsmedzilaba.eu
Mgr. Dana Cibulková dana.cibulkova@zsmedzilaba.eu
Monika Slančíková monika.slancikova@zsmedzilaba.eu
Ing. Katarína Dzurjaninová katarina.dzurjaninova@zsmedzilaba.eu