ŠKD

Zaraďovanie detí do ŠKD

O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca.
Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej prihlášky podanej zákonnými zástupcami. Deti 1. ročníka podávajú písomné prihlášky v prvý deň nástupu do školy.
Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.
Pri veľkej neprispôsobilosti dieťaťa na prácu v ŠKD, alebo pri ohrozovaní svojho zdravia, alebo zdravia detí, môže byť dieťa zo ŠKD vylúčené riaditeľom školy.

Poplatky

             Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v školskom klube detí v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – prenesene mestskej časti, prispieva zákonný zástupca žiaka vo výške stanovenej VZN mestskej časti Bratislava –Ružinov č. 25/2020, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách školských zariadeniach v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov.
        Opatrenie MPSVaR SR č. 244/2021 stanovilo výšku životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa s účinnosťou od 1. júla 2021. V nadväznosti na uvedené bolo potrebné pristúpiť ku zmene stanovenia výšky príspevkov pre školský rok 2022/2023 nasledovne:
        Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v školskom klube detí vo výške 17,5 % životného minima na jedno nezaopatrené dieťa predstavuje po zaokrúhlení čiastku 19,00 € na kalendárny mesiac.

 

Príspevok sa uhrádza vopred do 12. dňa v kalendárnom mesiaci prevodom na bankový účet 1640063258/0200, IBAN: SK96 0200 0000 0016 4006 3258.
 
Do poznámky treba napísať meno dieťaťa, triedu, mesiac, za ktorý platíte.
 

Výchovno-vzdelávacia činnosť

  • Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosti oddychového, rekreačného charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktoré sa uskutočňuje v 11. oddeleniach ŠKD.
  • Deťom umožňujeme účasť aj v iných formách výchovnej činnosti mimo školy (karnevaly, diskotéky, besedy, exkurzie, výlety, filmové a divadelné predstavenia, …).
  • V oblasti rekreačného charakteru prostredníctvom rôznych športovo-zábavných aktivít umožňujeme deťom tráviť čo najviac voľného času pohybom. Rodičia i deti si každoročne pochvaľujú organizovanie kurzov korčuľovania a plávania, o ktoré je veľký záujem.

Prevádzka ŠKD 

06.30 – 07.30 ranné schádzanie detí
11.45 – 13.45 obed, oddychová, relaxačná činnosť, tematické oblasti výchovy (vzdelávacia, spoločensko-vedná, esteticko-výchovná, pracovno-technická, prírodovedno- environmentálna, telovýchovná – športová)
13.45 – 15.00 rekreačná činnosť, hrové aktivity
15.00 – 15.45 olovrant, príprava na vyučovanie
15.45 – 18.00 hrové aktivity, odchod domov 

Oddelenia ŠKD

 1. oddelenie Mgr. Barbara Ledényiová
 2. oddelenie Mgr. Zuzana Kováčová 
 3. oddelenie
Mgr. Dominika Vrbiarová 

 4. oddelenie Miroslava Lepešová 
 5. oddelenie Magdaléna Záhorská 
 6. oddelenie Daniela Ivanová 
 7. oddelenie Mgr. Martina Čermáková 
 8. oddelenie Lucia Agoštonová
 9. oddelenie Jana Kršňáková
10. oddelenie Oľga Ragačová   

11. oddelenie Miroslava Priškinová 
12. oddelenie Mgr. Petronela Sabová 

Deti rozvíjajú svoj potenciál v rámci svojho oddelenia prostredníctvom nasledujúcich tematických oblastí výchovy počas oddychovej a rekreačnej činnosti