ŠKD

Zaraďovanie detí do ŠKD

O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca.
Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej prihlášky podanej zákonnými zástupcami. Deti 1. ročníka podávajú písomné prihlášky v prvý deň nástupu do školy.
Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.
Pri veľkej neprispôsobilosti dieťaťa na prácu v ŠKD, alebo pri ohrozovaní svojho zdravia, alebo zdravia detí, môže byť dieťa zo ŠKD vylúčené riaditeľom školy.

Poplatky

PRÍSPEVOK NA ŠKD
      Riaditeľka Základnej školy, Medzilaborecká 11, 821 01 Bratislava na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2023 mestskej časti Bratislava – Ružinov s účinnosťou od 1. septembra 2023    u r č u j e  výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD pri Základnej školy, Medzilaborecká 11, 821 01 Bratislava vo výške 40,- €.
      Rodič, zákonný zástupca dieťaťa/detí, hradí náklady na výchovnú činnosť v ŠKD mesačne, vždy do 10. dňa príslušného mesiaca na bankový účet školy vedený vo VÚB, a. s., číslo : SK 96 0200 0000 0016 4006 3258 V súlade s VZN č. 25/2020 môže byť poplatok na základe písomnej žiadosti rodiča (priložený dokument – hmotná núdza) znížený rozhodnutím riaditeľky školy. 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať sťažnosť do 15 dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.      
Do poznámky treba napísať meno dieťaťa, triedu, mesiac, za ktorý platíte.
 

Výchovno-vzdelávacia činnosť

  • Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosti oddychového, rekreačného charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktoré sa uskutočňuje v 11. oddeleniach ŠKD.
  • Deťom umožňujeme účasť aj v iných formách výchovnej činnosti mimo školy (karnevaly, diskotéky, besedy, exkurzie, výlety, filmové a divadelné predstavenia, …).
  • V oblasti rekreačného charakteru prostredníctvom rôznych športovo-zábavných aktivít umožňujeme deťom tráviť čo najviac voľného času pohybom. Rodičia i deti si každoročne pochvaľujú organizovanie kurzov korčuľovania a plávania, o ktoré je veľký záujem.

Prevádzka ŠKD 

06.30 – 07.30 ranné schádzanie detí
11.45 – 13.45 obed, oddychová, relaxačná činnosť, tematické oblasti výchovy (vzdelávacia, spoločensko-vedná, esteticko-výchovná, pracovno-technická, prírodovedno- environmentálna, telovýchovná – športová)
13.45 – 15.00 rekreačná činnosť, hrové aktivity
15.00 – 15.45 olovrant, príprava na vyučovanie
15.45 – 18.00 hrové aktivity, odchod domov 

Oddelenia ŠKD

 1. oddelenie Mgr. Barbara Ledényiová
 2. oddelenie Jana Fajnorová 
 3. oddelenie
Mgr. Romana Štefíková 

 4. oddelenie Miroslava Lepešová 
 5. oddelenie Magdaléna Záhorská 
 6. oddelenie Daniela Ivanová 
 7. oddelenie Mgr. Martina Čermáková 
 8. oddelenie Lucia Agoštonová
 9. oddelenie Jana Kršňáková
10. oddelenie Oľga Ragačová   

11. oddelenie Miroslava Priškinová 
12. oddelenie Mgr. Petronela Sabová 

Deti rozvíjajú svoj potenciál v rámci svojho oddelenia prostredníctvom nasledujúcich tematických oblastí výchovy počas oddychovej a rekreačnej činnosti