Výchovný poradca

Z plánu práce výchovného poradcu:

  • v spolupráci s tr. uč. ochraňuje deti pred sociálno- patologickými javmi, priebežne monitoruje zmeny v správaní žiakov,
  • problémy v správaní rieši v spolupráci s tr. uč., rodičmi a následne využíva služby špeciálneho pedagóga na škole ako aj služby Centra pedagogicko-psychologického poradenstva na Drieňovej 36,
  • usmerňuje výchovu začlenených žiakov,
  • spolupracuje so školským výpočtovým strediskom na ul. Staré grunty 52, Bratislava
  • počas celého školského roka pravidelne informuje žiakov i rodičov o možnostiach voľby SŠ,
  • v rámci kariérového poradenstva rozširuje informovanosť žiakov o výbere SŠ, ich odborov o možnostiach uplatnenia sa v povolaniach prostredníctvom besied pre žiakov s vybranými pracovníkmi SŠ a na tento účel využíva nástenku v pavilóne “D”, kde sa i žiaci 9.ročníka dozvedia o dňoch otvorených dverí na jednotlivých stredných školách,
  • v priebehu mesiaca január odovzdá deviatakom dve PRIHLÁŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY, v priebehu mesiaca marec dve prihlášky na osemročné gymnáziá piatakom