Jedáleň

Všeobecné informácie

Evidencia odberu školskej stravy je na základe čipu. Stravník je povinný zakúpiť si čip u tajomníčky školy.
Cena čipu je  
2,–€. Pri strate čipu je povinnosť rodiča čip dieťaťu znovu zakúpiť. Každý stravník je povinný preukázať sa pri obede čipom. 

Úhrada stravného
Stravník – žiak I. stupňa – obed: 1,21 € nákup potravín na jeden obed + 13,– € mesačná réžia
Stravník – žiak II. stupňa – obed: 1,30 € nákup potravín na jeden obed + 13,– € mesačná réžia

Mesačná záloha na úhradu stravného je 35,– € pre žiaka I. aj II. stupňa.

Stravné sa uhrádza mesačne na účet ŠJ bankovým prevodom (trvalý alebo prevodný príkaz).

Stravné je splatné vždy k 20. v danom mesiaci. (Platby za mesiace september a október 2021 sú splatné 28. septembra). Posledná platba za školský rok 2021/2022 je splatná do 28. mája na mesiac jún 2022.

Réžia sa počas neprítomnosti žiaka na obede neodpočítava. Aj pri odbere jedného obeda v mesiaci sa platí mesačná réžia 13,– €.

Účet ŠJ :       SK98 0200 0000 0016 4588 5453

 

Pri úhrade je treba uviesť: 

 • variabilný symbol žiaka
 • konštantný symbol: 0308
 • správa pre príjemcu: meno a triedu (nevyhnutné pre identifikáciu platby)

Odhlasovanie obedov:

 • emailom: annapalenikova4@gmail.com
 • telefonicky: od 7:00 – 8:00 h na čísle : 0901 725 914

Za prihlasovanie a odhlasovanie žiakov z obedov plne zodpovedá zákonný zástupca (chorobnosť, školské akcie, prestup na inú školu a pod.).

Vedúca školskej jedálne

Anna Páleniková

annapalenikova4@gmail.com

0901 725 914

Čo ponúka naša jedáleň

 • jedlá pripravované podľa Materiálno-spotrebných noriem MŠ SR a ÚVZ SR,
 • pripravované jedlá zodpovedajú odporúčaným výživovým dávkam pre príslušnú vekovú kategóriu,
 • pri príprave jedál nepoužívame geneticky upravované potraviny,
 • V jedálnom lístku je vyznačené číslo normy, podľa ktorej sa jedlo pripravuje, nájdete tam gramáž jednotlivých porcií ako aj alergény,
 • jedlo štandardne tvorí:
  • 1 x v týždni je múčne jedlo a k tomu nápoj s mliekom,
  • 1 x v týždni je na odľahčenie bezmäsitý deň,
  • 1 x v týždni je znížená dávka mäsa (mäsový nákyp, mäsové guľky, zapekané zemiaky a pod.)
  • 2 x v týždni je plná dávka mäsa,
  • 1 x v týždni je ovocie a múčnik (alebo cereálna tyčinka),
  • aspoň 1 x v týždni jedlo obsahuje ovsené vločky, jačmenné krúpy, strukoviny a jedlo z rýb,
  • každý deň musí obsahovať jedlo zeleninu, pravidelne sú šaláty z čerstvej zeleniny,
  • nápoje zo sirupov sú bez konzervačných a umelých látok, farbív a sladidiel.

OZNAM

Žiadame rodičov o uhrádzanie stravného vždy najneskôr k prvému nasledujúceho mesiaca. Ak žiak k prvému v danom mesiaci nepredloží doklad o uhradení stravného na príslušný mesiac ráno do 8.00 h., nebude mu obed v daný deň poskytnutý / nebude mať aktivovaný čip.  Ak žiak prvého a ostatné dni v mesiaci predloží doklad o úhrade stravného po 8.00 h., bude obed poskytnutý až od nasledujúceho dňa. Ak má žiak stravné hradené trvalým príkazom v banke, bude mu čip k prvému dňu v mesiaci aktivovaný automaticky.