Jedáleň

Všeobecné informácie

Evidencia odberu školskej stravy je na základe čipu. Stravník je povinný zakúpiť si čip u tajomníčky školy.
Cena čipu je  
2,–€. Pri strate čipu je povinnosť rodiča čip dieťaťu znovu zakúpiť. Každý stravník je povinný preukázať sa pri obede čipom. 

Úhrada stravného
Stravník – žiak I. stupňa – obed: 2,10 € nákup potravín na jeden obed + 16,– € režijné náklady s účinnosťou od 01.04.2023.
Stravník – žiak II. stupňa – obed: 2,30 € nákup potravín na jeden obed + 16,– € režijné náklady s účinnosťou od 01.05.2023.

Mesačná záloha na úhradu stravného je 35,– € pre žiaka I. aj II. stupňa.

Národná rada SR 7. februára 2023 schválila novelu zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, v rámci ktorej bol prijatý aj návrh ohľadom opätovného zavedenia tzv. “obedov zadarmo” pre všetky deti. Plošná štátna dotácia pre obedy zadarmo bude opäť zavedená od 1. mája 2023.

Napriek tomu, že budú od 1. mája obedy zadarmo = režijné náklady (predtým 13,– €) od 01.04.2023 v hodnote 16,– € pre rodičov zostávajú. 

Stravné sa uhrádza mesačne na účet ŠJ bankovým prevodom (trvalý alebo prevodný príkaz).

Stravné je splatné vždy k 20. v danom mesiaci. (Platby za mesiace september a október 2021 sú splatné 28. septembra). Posledná platba za školský rok 2021/2022 je splatná do 28. mája na mesiac jún 2022.

Réžia sa počas neprítomnosti žiaka na obede neodpočítava. Aj pri odbere jedného obeda v mesiaci sa platí mesačná réžia 13,– €. Od 1. apríla 2023 sa zvyšuje na sumu 16,– €.

Účet ŠJ :       SK98 0200 0000 0016 4588 5453

 

Pri úhrade je treba uviesť: 

 • variabilný symbol žiaka
 • konštantný symbol: 0308
 • správa pre príjemcu: meno a triedu (nevyhnutné pre identifikáciu platby)

Odhlasovanie obedov:

 • emailom: jedalen@zsmedzilaba.eu

Za prihlasovanie a odhlasovanie žiakov z obedov plne zodpovedá zákonný zástupca (chorobnosť, školské akcie, prestup na inú školu a pod.).

Vedúca školskej jedálne

Mgr. Jitka Kochanová

jedalen@zsmedzilaba.eu

Čo ponúka naša jedáleň

 • jedlá pripravované podľa Materiálno-spotrebných noriem MŠ SR a ÚVZ SR,
 • pripravované jedlá zodpovedajú odporúčaným výživovým dávkam pre príslušnú vekovú kategóriu,
 • pri príprave jedál nepoužívame geneticky upravované potraviny,
 • V jedálnom lístku je vyznačené číslo normy, podľa ktorej sa jedlo pripravuje, nájdete tam gramáž jednotlivých porcií ako aj alergény,
 • jedlo štandardne tvorí:
  • 1 x v týždni je múčne jedlo a k tomu nápoj s mliekom,
  • 1 x v týždni je na odľahčenie bezmäsitý deň,
  • 1 x v týždni je znížená dávka mäsa (mäsový nákyp, mäsové guľky, zapekané zemiaky a pod.)
  • 2 x v týždni je plná dávka mäsa,
  • 1 x v týždni je ovocie a múčnik (alebo cereálna tyčinka),
  • aspoň 1 x v týždni jedlo obsahuje ovsené vločky, jačmenné krúpy, strukoviny a jedlo z rýb,
  • každý deň musí obsahovať jedlo zeleninu, pravidelne sú šaláty z čerstvej zeleniny,
  • nápoje zo sirupov sú bez konzervačných a umelých látok, farbív a sladidiel.

OZNAM

Žiadame rodičov o uhrádzanie stravného vždy najneskôr k prvému nasledujúceho mesiaca. Ak žiak k prvému v danom mesiaci nepredloží doklad o uhradení stravného na príslušný mesiac ráno do 8.00 h., nebude mu obed v daný deň poskytnutý / nebude mať aktivovaný čip.  Ak žiak prvého a ostatné dni v mesiaci predloží doklad o úhrade stravného po 8.00 h., bude obed poskytnutý až od nasledujúceho dňa. Ak má žiak stravné hradené trvalým príkazom v banke, bude mu čip k prvému dňu v mesiaci aktivovaný automaticky.