Profilácia školy

Profilácia Školy

Naša škola, celý pedagogický zbor, ale vlastne všetci zamestnanci školy, chceme spoločne vytvárať miesto pohody, rastu, zábavy, aktivít, športu i medziľudských vzťahov.

Program školy sa opiera o základné piliere a ciele

 • Našim deťom a rodičom chceme ponúknuť vzdelanostný rast pre život v budúcnosti, radosť z učenia, spoluprácu, pozitívnu klímu, potešenie a podporu vo všetkých oblastiach.
 • Sme úžasne zomknutý učiteľský tím a máme nespočetné množstvo kreatívnych nápadov na obohatenie žiackej, detskej práce.
 • Každoročne ponúkame viac ako 15 záujmových krúžkov. Výučba anglického jazyka sa začína už od 1. ročníka, 2. cudzí jazyk (nemecký/ruský) sa u nás osvedčil od 6. ročníka.
 • Rozvoj digitálnej gramotnosti u nás napreduje formou projektových dní a rôznorodých záujmových útvarov.
 • Žiaci školy dosahujú výborné výsledky v okresných kolách predmetových olympiád.
 • Teší nás úspešnosť v testovaní žiakov 9. ročníka a ich prijímanie na stredné školy.
 • Činnosť ŠKD je zabezpečená v ranných hodinách od 6.30 h a v popoludňajších hodinách do 18.00 h.
 • Zabezpečené je vzdelávanie a starostlivosť o integrovaných žiakov v bežnej ZŠ – školský špeciálny pedagóg poskytuje každý deň pomoc začleneným žiakom.
 • Ponúkame bohaté možnosti využívania športového areálu (s novým multifunkčným ihriskom) vo voľnočasových aktivitách nielen pre žiakov školy, ale aj pre širokú verejnosť.https://sites.google.com/a/zsmedzilaba.sk/www/o-skole/profilacia/lyz.jpg
 • Pravidelne organizujeme tieto aktivity : lyžiarsky výcvikový kurz, plavecký kurz, kurz korčuľovania, nezabúdame na jesenné a jarné školy v prírode. Žiaci školy s radosťou využívajú 3 počítačové učebne s internetom a 2 učebne s interaktívnou tabuľou.
 • Výučbu v všetkých triedach obohacujeme za pomoci dataprojektorov. Škola disponuje priestrannými triedami s novými lavicami, nábytkom a vynoveným osvetlením.
 • V ponuke máme každý rok letnú prázdninovú činnosť

Škola svoju víziu a ciele napĺňa aj prostredníctvom projektov a programov v rôznych oblastiach:

 • Škola podporujúca zdravie
 • Detský čin roka
 • Európa v škole
 • Svetový deň zvierat
 • Nefajčiarsky deň
 • Svetový deň dopravy a nehôd
 • Európsky týždeň boja proti drogám
 • Týždeň zdravej výživy
 • Deň vody
 • Deň Zeme
 • Deň narcisov
 • Deň predškolákov
 • Návšteva divadelných, filmových predstavení, výchovných koncertov
 • Organizovanie diskoték, karnevalu, zábavno-súťažných popoludní, zaujímavých výletov a exkurzií…